Απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Κ. Κιλτίδη σχετικά με την οριοθέτηση γης υψηλής παραγωγικότητας στον κάμπο των Χανίων

Μανούσος Βολουδάκης
Βουλευτής Χανίων
Δημοκρατίας 91 Χανιά
manousos@voloudakis.gr

Κατατέθηκε στη Βουλή η απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Κ. Κιλτίδη στην ερώτηση του
Βουλευτού κ. Μανούσου Βολουδάκη σχετικά με την οριοθέτηση γης υψηλής παραγωγικότητας
στον κάμπο των Χανίων. Στην απάντηση αναφέρεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφενός και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων αφετέρου βρίσκονται στη διαδικασία συγκρότησης Επιστημονικής Επιτροπής η οποία θα
καθορίσει τα κριτήρια διαβάθμισης σε ποιότητες και κατάταξης σε κατηγορίες παραγωγικότητας
της αγροτικής γης. Εκτιμάται από τον Υπουργό ότι το έργο της Επιτροπής θα περατωθεί στο δεύτερο
εξάμηνο του 2008.
Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ. 2124331 – 2125938
FAX: 5243522

Αθήνα 23 ?11? 2007
Αριθμ. Πρωτ.281

Προς
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: <<Οριοθέτηση Γής Υψηλής παραγωγικότητας>>.

ΣΧΕΤ: Η ερώτηση 1708/8?11?2007

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Βολουδάκης, για τα
θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων γης υψηλής
παραγωγικότητας και συγκεκριμένα η παρ. 23 του άρθρου 20, του Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255Α),
προβλέπει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει τα όρια αγροτικών
γαιών παρόμοιων με την περιοχή του κάμπου Αγυιάς Χανίων.

Όμως προαπαιτούμενο για την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ αποτελεί η εφαρμογή των
διαλαμβανομένων στην παρ. 1, του άρθρου 56, του Ν. 2637/1998 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ. 37, του άρθρου 24, του Ν. 945/2001 (ΦΕΚ 223 Α)], σύμφωνα με τα οποία: <<Με
κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας,
(νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κια Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια με τα οποία διαβαθμίζεται σε ποιότητες και
κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας η αγροτική γη>>.

Εν αναμονή όμως, δημοσίευσης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, δεν έχει εκδοθεί εώς
σήμερα η παραπάνω προαπαιτούμενη ΚΥΑ. Παρ’ όλα αυτά η έκδοση της απασχολεί τόσο το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Προς το παρόν οι αρμόδιες Υπηρεσίες των δύο Υπουργείων
βρίσκονται στη διαδικασία συγκρότησης της Επιστημονικής Επιτροπής που θα καθορίσει τα
προαναφερθέντα κριτήρια. Εκτιμάται ότι το έργο της εν λόγω Επιτροπής θα περατωθεί στο
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2008. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν είναι η έκδοση
ΚΥΑ που θα θεσμοθετεί τα παραπάνω κριτήρια και στη συνέχεια η κοινοποίηση αυτής της ΚΥΑ
στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης τους και
την κατάταξη τους σε κατηγορίες παραγωγικότητας. Η ολοκλήρωση τη παραπάνω διαδικασίας
θα δώσει τη δυνατότητα αφενός στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, να συντάξουν και να υποβάλλουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων <<εισηγήσεις>> με σημειωμένα τα όρια της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας,
αφετέρου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προβεί στην θεσμοθέτηση
αυτών των <<εισηγήσεων>> εκδίδοντας αντίστοιχες ΚΥΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΕΧΩΔΕ –Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Μ. Βολουδάκη