Απάντηση Υπουργού Πολιτισμού σε Αναφορά στη Βουλή 5 Βουλευτών για τα Πνευματικά Δικαιώματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Απάντηση – Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./152 Αθήνα, 13.5.2008

Θέμα: Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 2727/18.4.2008 Αναφορά

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2727/18.4.2008 Αναφοράς των Βουλευτών κ.κ. Μανούσου Βολουδάκη , Μάξιμου Χαρακόπουλου , Χρήστου Σταϊκούρα , Όλγας Κεφαλογιάννη και Ιωάννη Κοσμίδη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε υπόψη μας ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας , σας γνωρίζουμε τα εξής :

Οι σχέσεις των δημιουργών και των χρηστών με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, πρόκειται να αποτελέσουν μερικά από τα ζητήματα, τα οποία θα επεργαστεί η συσταθείσα Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την τροποποίηση του Ν. 2121/1993 η οπoία συγκροτήθηκε με σκοπό την αναμόρφωση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής έχουν ήδη ζητηθεί οι απόψεις όλων των άμεσα ενδιαφερομένων, ήτοι των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και των αντιπροσωπευτικών ενώσεων των χρηστών. Στόχος είναι αφενός η καλύτερη δυνατή προστασία των διακιούχων και η επιβολή των δικαιωμάτων τους και αφετέρου η τήρηση διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης , ήτοι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και συμφερόντων των δικαιούχων (πνευματικών δημιουργών και συγγενικών δικαιούχων) και των χρηστών των προστατευόμενων έργων.

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το α.3 του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο απο το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή διαφορετικό χώρο. Για τη δημόσια αυτή εκτέλεση οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό (και στους εκτελεστές καλλιτέχνες και παραγωγούς – συγγενικούς διακαιούχους), η οποία υποχρεωτικά καταβάλλεται σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σχετικών δικαιωμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ