Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα:«Για την απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη μη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) στη Δημόσια Διοίκηση»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 1688/14.9.2012 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ.κ. Θωμάς Ψύρρας, Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, Πάρης Μουτσινάς, Νίκος Τσούκαλης, Γρηγόρης Ψαριανός, Κατερίνα Μάρκου, Ασημίνα Ξηροτύρη Γιώργος Κυρίτσης, Βασίλης Οικονόμου και Οδυσσέας Βουδούρης, με θέμα «Για την απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη μη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) στη Δημόσια Διοίκηση», σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Αναφορικά με το πρώτο θέμα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μέσω της ΚτΠ Α.Ε. έχει υποβάλει τεχνικό δελτίο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» που αφορά στην καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση του συνόλου των υποδομών ΤπΕ στον Δημόσιο Τομέα (Asset Management) στο οποίο περιλαμβάνεται η αναλυτική καταγραφή του συνόλου των αδειών λογισμικού καθώς και η καταγραφή στοιχείων όπως η χρονική διάρκεια, το κόστος, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και η συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών.
Αναφορικά με το αποθετήριο λογισμικού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο απλοποίησης και ουσιαστικής εφαρμογής του ν.
3979/2011 επεξεργάζεται προτάσεις για την επανεξέταση της σκοπιμότητας δημιουργίας του αποθετηρίου στο Εθνικό Τυπογραφείο καθώς υπάρχει η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π) η οποία είναι η πλέον αρμόδια για τα σχετικά θέματα.
Σε κάθε Υπουργείο έχουν συσταθεί οι Ομάδες Διοίκησης Έργου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των οποίων ο σκοπός, μεταξύ άλλων, είναι η διάχυση του νόμου 3979/2011 και η επίβλεψη θεμάτων όπως η κτήση του πηγαίου κώδικα και της αναγκαίας τεκμηρίωσης κατά την υπογραφή συμβάσεων που αφορούν στην αγορά συστημάτων πληροφορικής.
Αναφορικά με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τους νόμους 3979/2011 και 3448/2006 θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ότι:

  • έχει ήδη εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ 1317/Β’/23-04-2012) με θέμα “Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό έγγραφο”, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, το κύρος και την αποδεικτική ισχύ τους, την πρόσβαση σε αυτά, τη διακίνηση τους καθώς και τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές της μορφής τους. Με αυτή την ενιαία Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται οριστικά τα προβλεπόμενα για τα άρθρα 9, 12, 13, 17 του ν. 3979/2011.
  • Έχει ήδη εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β’/12-04-2012) κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και ρυθμίζει τις αρχές κάτω από τις οποίες θα λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας προς όφελος των φορέων αλλά και να γίνει ευχερέστερη η πρόσβαση του πολίτη σε αυτές. Στην απόφαση περιλαμβάνονται κανόνες, πρότυπα και αρχές για την υλοποίηση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου καθώς και διαδικασίες διαχείρισης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, για την καταχώρηση των παρεχομένων υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Έχει ήδη εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση (αρ.10/2012/2280, ΦΕΚ 69/Β’/27.01.2012) των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ), καθώς και η προγραμματική
    συμφωνία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, που θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες της προκήρυξης και υλοποίησης του έργου.
  • Έχει καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Διακίνησης Ηλεκτρονικών Εγγράφων, ο οποίος μετά την πιλοτική εφαρμογή του στο Υπουργείο μας θα αποτελέσει το πλαίσιο για τους άλλους Φορείς του Δημόσιου Τομέα. Επίσης, έχει ήδη εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για την αντιμετώπιση θεμάτων ηλεκτρονικής διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων
  • Έχει συσταθεί ομάδα από νομικούς, τεχνικούς και επιχειρησιακούς υπαλλήλους του Υπουργείου μας η οποία έχει υποβάλλει ήδη Σχέδιο Ενιαίας Απόφασης για την οριστική ρύθμιση των όσων προβλέπονται για τα άρθρα 22, 24 και 25 του ν. 3979/2011, σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης με ασφαλή χρονοσήμανση καθώς και τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος γνωστοποίησης κατά τη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.
    Οι υπόλοιπες Υπουργικές Αποφάσεις βρίσκονται σε στάδιο κατάρτισης και αναμένεται να προωθηθούν προς υπογραφή σύντομα.

Επίσης, όσον αφορά στις Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού απαιτείται, μεταξύ άλλων, να καταστεί όχι μόνο δυνατή και αποτελεσματική αλλά και ασφαλής και συμφέρουσα, λαμβανομένου υπόψη του κόστους συντήρησης, η χρήση των εν λόγω Εφαρμογών, μέσω της σύναψης οικείων συμβάσεων, που θα οδηγήσουν στη διασφάλιση της συντήρησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ανοικτού Λογισμικού. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθοι τίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αφορούν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ:
1) Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Joomla (XAMPP & JOOMLA)
2) Τα λειτουργικά συστήματα UNIX και LINUX (Open Source εκδόσεις του LINUX)
3) Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου (PHP & APACHE)
4) Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων και Λήψης Αποφάσεων (χρήση πλήθους Open Source εργαλείων όπως PSPP, R, κ.λπ.)
5) Τυποποίηση Δημοσίων Εγγράφων, με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείων ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης όπως το σύστημα MOODLE
6) Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε Ηλεκτρονική Μάθηση, όπου έχουμε χρήση πλήθους εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ καθώς και χρήση συστήματος Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΛ/ΛΑΚ βασισμένο σε πλατφόρμα Apache Red 5, και λογισμικό OpenMeetings.
Επίσης προγράμματα όπως το Open Office ή/και το LibreOffice, το 7-zip για την διαχείριση των archived αρχείων – φακέλων είναι εγκατεστημένα σε όλους τους υπολογιστές στις αίθουσες των εργαστηρίων του κέντρου καθώς και στους υπολογιστές των εισηγητών για λόγους επίδειξης.
Σε ότι αφορά λογισμικό που εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όλες οι ψηφιακές εφαρμογές του, έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ και έχουν αναπτυχθεί από το αρμόδιο τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Συγκεκριμένα έχει γίνει εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών όπως Apache, Tomcat, JSPs, Java, PHP, Eclipse, Javascript, HTML, MySQL κ.λπ., για την ανάπτυξη και λειτουργία των εξής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω κατάλληλων υπολογιστικών εφαρμογών:

1. Ηλεκτρονική Αποθήκη
2. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης MOODLE
3. Mail Server & Web Mail των υπαλλήλων του φορέα
4. Mail Server & Web Mail για τους σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ και των επιμορφούμενων
5. Σύστημα διαμοιρασμού και ελέγχου ενημερώσεων (WSUS) για τα Εργαστήρια
6. Σύστημα διαμοιρασμού και ελέγχου ενημερώσεων (WSUS) για τους Υπαλλήλους
7. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Portal Επιμορφούμενων:
a. Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
b. Ηλεκτρονική Αναζήτηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
c. Ηλεκτρονική Ενημέρωση της πορείας της αίτησης συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με email, sms, αλλά και από το portal.
d. Ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαιδεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί
e. Ηλεκτρονική Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί
f. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση των προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει
g. Ηλεκτρονική Αποτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Επιμόρφωσης (των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στην εργασία), με χρήση ατομικού ερωτηματολογίου, μετά από τρεις μήνες επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραμμάτων.
h. Ηλεκτρονική Επικαιροποίηση των Προσωπικών και Υπηρεσιακών Στοιχείων (υπηρεσία αυτοεξυπηρέτησης)
8. Ηλεκτρονική Πύλη Εκπαιδευτών
a. Ηλεκτρονική Δήλωση Θεματικών Ενοτήτων
b. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (τμήμα εισηγητή)
c. Ηλεκτρονική Επικαιροποίηση των Προσωπικών και Υπηρεσιακών Στοιχείων (υπηρεσία αυτοεξυπηρέτησης)
d. Ηλεκτρονική Δήλωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (για τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών)
9. Ηλεκτρονική υπηρεσία για διευθύνσεις εκπαίδευσης
10. Υποβολή υπηρεσιακού αιτήματος στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
11. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών – Κατάρτισης Επιχειρησιακών Σχεδίων Εκπαίδευσης με χρήσης ατομικών και υπηρεσιακών ερωτηματολογίων
12. Ατομική Κάρτα Εκπαίδευσης και Πρόσβαση εκπαιδευομένου και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στο επιμορφωτικό ιστορικό
13. Μητρώο Εκπαιδευτών (Κύριου Διδακτικού Προσωπικού)
14. Ανάπτυξη – Αναβάθμιση του νέου δικτυακού τόπου και των νέων υπηρεσιών του Ιστοτόπου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
15. Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσίας Παροχής στο κοινό Τελικών Εργασιών Σπουδαστών των σχολών ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ παλαιότερα και πλέον ΕΣΔΔΑ.
16. Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσίας Ελεύθερης Παροχής στο κοινό του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΚΔΔΑ.
17. Εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας για το σύνολο του εξοπλισμού και μέριμνα για αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων στις εγκαταστάσεις μας όσο και για την ιστοσελίδα του opengov.
18. Αποθετήριο Μελετών Δημοσίου
19. Υποστήριξη Συστήματος Ανοικτών Διαβουλεύσεων
20. Forum Θεματικών Δικτύων Διοικητικής Καινοτομίας
21. Forum e-Support
Η υποστήριξή των ανωτέρω καθώς και οποιασδήποτε μορφής επέκταση – τροποποίηση απαιτηθεί, πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα και με μηδενικό κόστος.

Σε ότι αφορά τις Λοιπές Άδειες Λογισμικού, στις αίθουσες διδασκαλίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., υπάρχουν εγκατεστημένες commercial εφαρμογές, οι άδειες των οποίων έχουν αγοραστεί κατά το παρελθόν προκειμένου να ικανοποιηθούν εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν σχετικών αιτημάτων για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς ικανοποίηση των υπηρεσιακών τους αναγκών.
Ειδικότερα:
1) Οι ακόλουθες άδειες αφορούν αποκλειστικά εκπαιδευτική χρήση χωρίς ημερομηνία λήξης, με μηδενικό ετήσιο κόστος πέραν του κόστους απόκτησής των κατά το έτος 2008, το οποίο ήταν 322.276,4 € και χρηματοδοτήθηκε από Κοινοτικούς πόρους (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Έχουν αγοραστεί «άδειες DreamSpark» (πρώην MSDNAA) από την Microsoft για ακαδημαϊκή – εκπαιδευτική και μόνο χρήση, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των προϊόντων της Microsoft, για απεριόριστο αριθμό χρηστών και εγκαταστάσεων , με ετήσιο κόστος 231,33 €.
Σε ότι αφορά άδειες λογισμικού που εξυπηρετούν τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το έτος 2008 αγοράστηκαν 208 άδειες (κόστος αγοράς 134.160€ με χρηματοδότηση από Κοινοτικούς πόρους – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»), «Office Professional GOV 2007 Greek» -ειδική άδεια για κυβερνητικούς οργανισμούς, χωρίς ετήσιο κόστος, πέραν του αρχικού κόστους αγοράς, με απεριόριστη χρονική διάρκεια χρήσης.
Για τις ανάγκες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών από τη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έχει εγκατασταθεί το «Σύστημα Βιβλιοθήκης ΑΒΕΚΤ» με ετήσιο κόστος 645,75€ προς το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος ελέγχου εισόδου – εξόδου, το σχετικό ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 523,37 €.
Τέλος, για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., λειτουργεί από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, για το οποίο όμως δεν απαιτούνται άδειες λογισμικού.
Συμπερασματικά, βάσει των ανωτέρω αναλυτικών στοιχείων, πέραν του μηδενικού κόστους που προκύπτει από τη χρήση ανοικτού λογισμικού, για χρήση αδειών λογισμικού το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καταβάλλει σήμερα 1.400,45 € σε ετήσια βάση.

O Υφυπουργός

Μανούσος Γ. Βολουδάκης