Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα: «Ανάπτυξη Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 2228/27.9.2012, Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, με θέμα «Ανάπτυξη Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών », σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ, συνολικού προϋπολογισμού 30.162.490,53 € με συγχρηματοδότηση κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κρατική συμμετοχή 20%, υλοποιήθηκε την περίοδο 2007-2008 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 148 «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), με τελικό δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και φορέα λειτουργίας το Υπουργείο Εσωτερικών.

Άξονας αναφοράς στο συγκεκριμένο έργο ήταν οι Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων που εντάσσονται διοικητικά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας .
Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (ΔΔΠ) για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες Δήμους, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του ΄Ιντερνετ για την εξυπηρέτηση των Δημοτών και των Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου για κάθε Δήμο ήταν:

 • Η ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες Δήμους, μέσω της οποίας θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και online υπηρεσίες του Δήμου.
 • Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως:
  • Αιτήματα & Καταγγελίες Πολιτών
  • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για Βεβαιώσεις ΤΑΠ
  • Ενημέρωση Δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής
  • Υπηρεσία ενημέρωσης του κοινού για πλήρωση θέσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής και υποβολής της αντίστοιχης ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών Δημοτολόγιο
  • Πληρωμή Δημοτικού Φόρου
  • Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ
 • Η προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού σε κάθε Δήμο (PCs, Printers Scanners) για την ενημέρωση της ΔΔΠ. O ακριβής αριθμός του εξοπλισμού θα κλιμακώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου.
 • Η «φιλοξενία» (web hosting) των ΔΔΠ στο Δικτυακό Κόμβο του Αναδόχου.
 • Η αξιοποίηση των υποδομών του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την ασφαλή διασύνδεση των ΔΔΠ με τις BACK-OFFICE εφαρμογές του κάθε Δήμου.
 • Η δημιουργία της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής δομημένης καλωδίωσης για τη διασύνδεση ενός αριθμού θέσεων εργασίας σε κάθε Δήμο με την υποδομή του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με σκοπό την ολοκλήρωση τον παρεχόμενων υπηρεσιών. O ακριβής αριθμός των θέσεων εργασίας που θα καλυφτούν κατανέμεται ανάλογα με τον πληθυσμό και τις ανάγκες του κάθε Δήμου.
 • Η εκπαίδευση των χρηστών (εσωτερικών και εξωτερικών).
 • Οι Δράσεις προβολής και προώθησης της ΔΔΠ στην τοπική κοινωνία του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ημερίδων, φυλλαδίων καθώς και εκθεσιακού περιπτέρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επίδειξη της λειτουργίας της Δικτυακής Πύλης.
 • Η επιτόπια υποστήριξη από τον Ανάδοχο σε κάθε Δήμο κατά τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας του έργου. Η επιτόπια υποστήριξη θα περιλαμβάνει τη διάθεση ενός Ειδικευμένου Τεχνικού που θα παραβρίσκεται στις εγκαταστάσεις του κάθε Δήμου για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και συντήρηση της ΔΔΠ αλλά και την μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης και συντήρησης της ΔΔΠ και των νέων υποδομών.
 • Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Μερικά ποσοτικά στοιχεία από την υλοποίηση του έργου των Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών είναι:

 • Ο προϋπολογισμός Έργου : 30,1 εκατ. Ευρώ.
 • Το σύνολο ΔΔΠ : 574
 • Η πληθυσμιακή κάλυψη : 3.109.155 Έλληνες Πολίτες
 • Η δημιουργία 7.480 θέσεων δομημένης καλωδίωσης
 • Η παράδοση 829 PC, 749 PRINTERS, 470 SCANNERS
 • Η διανομή 1.971.228 ενημερωτικών φυλλαδίων σε πολίτες, 51.521 ΑΦΙΣΕΣ αναρτήθηκαν σε κάθε Δήμο.
 • Εγκαταστάθηκαν 543 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ σε κεντρικά σημεία του κάθε Δήμου, ενώ πραγματοποιήθηκαν 469 ΗΜΕΡΙΔΕΣ για την ενημέρωση των Δημοτών, όπως επίσης 605 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ στον τοπικό Τύπο
 • Παρασχέθηκαν 1.125 Α/Μ για την παροχή ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ στους Δήμους, ενώ 543 άτομα στελέχωσαν τα περίπτερα

Με την λήξη της παρεχόμενης από το έργο εγγύησης καλής λειτουργίας, οι ΔΔΠ παραδόθηκαν στους δήμους στις 31/12/2009, οι οποίοι έχουν από τότε την ευθύνη ενημέρωσης και συντήρησης τους.
Καθώς το έργο υλοποιήθηκε κεντρικά τόσο από πλευράς προμηθειών υλικών και υπηρεσιών όσο και από πλευράς υποστήριξης, επετεύχθησαν σημαντικές οικονομίες κλίμακας από ότι αν είχαν υλοποιηθεί 574 ανεξάρτητα έργα.
Η εμπειρία που αντλήθηκε κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου, αποδείχθηκε χρήσιμη τόσο κατά την υλοποίηση του έργου της Λειτουργικής Ενοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων των Δήμων στα πλαίσια του Καλλικράτη όσο και για τον σχεδιασμό των νέων έργων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κινείται με κύριο στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των πόρων μέσα και από τον ορθολογικό σχεδιασμό των έργων ΤΠΕ και της επίτευξης καλύτερου συντονισμού των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.
Προς την κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, κινείται και η Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου σκοπός της είναι ο καθορισμός της στρατηγικής της ανάπτυξης και των επιμέρους δράσεων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βασικό, εν προκειμένω, άξονα τη διασφάλιση της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας των έργων, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ύπαρξης παράλληλων συστημάτων (όπως π.χ. επικαλύψεις ή έργα διαφορετικής στόχευσης και στρατηγικής).

O Υφυπουργός

Μανούσος Γ. Βολουδάκης