Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα: «Το πρόγραμμα “Αριάδνη” επιβαρύνει χωρίς λόγο τους πολίτες»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 2890/12.10.2012 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ.κ. Πάρης Μουτσινάς Γιώργος Κυρίτσης Δημήτρης Αναγνωστάκης και Κατερίνα Μάρκου με θέμα «Το πρόγραμμα “Αριάδνη” επιβαρύνει χωρίς λόγο τους πολίτες», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στόχος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την υλοποίηση των σχετικών έργων για την επίτευξη διασύνδεσης των Ληξιαρχείων των Δήμων με τα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας, είναι η απλούστευση των διαδικασιών συναλλαγής των πολιτών με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, η δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας και σε κάθε περίπτωση η αποφυγή της γραφειοκρατικής, χρονοβόρας και δαπανηρής εξυπηρέτησης των πολιτών.
Σε αυτόν τον άξονα κινείται και η προοπτική υλοποίησης των έργων «Εθνικό Ληξιαρχείο» και «Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου», μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τα οποία σας παραθέτουμε ειδικότερα τα κάτωθι:

Α) Όσον αφορά στο έργο για το Εθνικό Ληξιαρχείο έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί των εξής 6 υποέργων:

  • Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών
  • Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Α’ (Αθήνα – Δωδεκάνησα – Κυκλάδες)
  • Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Β’ (Υπόλοιπο Αττικής – Νησιά Βόρειου Αιγαίου – Κρήτη)
  • Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Γ’ (Μακεδονία – Θράκη)
  • Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Δ’ (Δυτική Ελλάδα – Ιόνια Νησιά – Πελοπόννησος)
  • Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Ε’ (Στερεά Ελλάδα – Θεσσαλία – Ήπειρος)

Και στους 6 προαναφερθέντες διαγωνισμούς έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής και αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών εντός των επόμενων ημερών, όταν έχουν παρέλθει όλες οι κατά το νόμο προθεσμίες υποβολής προσφυγών, απάντησης τους και όπου προβλέπεται, εκδίκασης τυχόν αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα για κάθε έργο:

  • Στο έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών» κατατέθηκαν την 12-10-2012 και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή προσφυγών, 3 προσφυγές επί του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.
  • Στο έργο «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων ¨Ομάδας Α¨ (Αθήνα – Δωδεκάνησα – Κυκλάδες)» γνωστοποιήθηκε την 8-10-2012 στην ΚτΠ ΑΕ Αίτημα Ασφαλιστικών Μέτρων από την εταιρεία Intrasoft International S.A.
  • Στα υπόλοιπα έργα Ψηφιοποίησης Πράξεων Ληξιαρχείων (Ομάδας Β’, Γ’, Δ’ και Ε’) αναμένεται εντός της τρέχουσας εβδομάδας η σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης των Προσφορών και η έναρξη της τεχνικής αξιολόγησης των διαγωνισμών.

Η διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω έργων είναι 28 μήνες από την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων, όμως τα πρώτα αποτελέσματα από τα έργα αυτά αναμένονται αρκετά νωρίτερα.
Με την ολοκλήρωση του 11ου μήνα του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών» θα ξεκινήσει η λειτουργία των Υποσυστημάτων Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και Δημοτολογίου από τους πρώτους Πιλοτικούς Δήμους, ενώ τον 15ο μήνα του έργου θα ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία των εν λόγω υποσυστημάτων από τους πρώτους Δήμους.

Η ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των 6 προαναφερθέντων διαγωνισμών και εν τέλει η στάση που θα επιδείξουν οι συμμετέχουσες εταιρείες / ενώσεις εταιρειών ως προς την υποβολή ή μη προδικαστικών προσφυγών ή και ασφαλιστικών μέτρων, στη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης, αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη έναρξη της υλοποίησης των έργων.

Β) Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου εντάχθηκαν, μέχρι τις αρχές του 2010, 258 Καποδιστριακοί Δήμοι, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 5.000.000 ενεργούς πολίτες.

Με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» και λόγω των προσαρμογών που θα έπρεπε να υλοποιηθούν στις Εφαρμογές Λογισμικού των Δήμων αλλά και στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου, κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή απένταξη των παραπάνω Δήμων, δηλαδή η προσωρινή διακοπή της παραγωγικής τους λειτουργίας με το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Κατά την παρούσα φάση υλοποιείται το έργο «Προσαρμογή κεντρικού συστήματος ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του Προγράμματος ‘Καλλικράτης’» (βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης), ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται με ίδια μέσα η δράση «Υποστήριξη στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων δημοτολογίου στους μη ενταγμένους στο ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου Καποδιστριακούς ΟΤΑ».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η πλήρης ένταξη των Καλλικράτειων Δήμων στο Εθνικό Δημοτολόγιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2013.

Σε κάθε περίπτωση, για την επίτευξη στόχων όπως η ενημέρωση στοιχείων μητρώων είναι αποτελεσματικότερο να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Θεωρούμε ότι είναι εφικτός ο στόχος της λειτουργικής διασύνδεσης των μητρώων των Δήμων με τα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας, ακόμη και πριν την ολοκλήρωση του έργου του Εθνικού Ληξιαρχείου. Στην Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ξεκίνησε ήδη διαδικασία συνεννόησης με τα συναρμόδια Υπουργεία, που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας ενδιάμεσης λύσης, έως την ολοκλήρωση του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο», προς διασφάλιση της προώθησης του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού των σχετικών με τη διαχείριση ληξιαρχικών πράξεων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επίσης, όσον αφορά στο πρώτο και στο πέμπτο ερώτημά σας αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο και διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της εν λόγω Ερώτησης.

Τέλος, για το τέταρτο ερώτημα υπάρχει συναρμοδιότητα των Υπουργείων Εσωτερικών και του συνερωτώμενου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενώ αναφορικά με το έκτο ερώτημα αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

O Υφυπουργός

Μανούσος – Κωνσταντίνος Βολουδάκης