Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση σχετικά με το ΑΜΚΑ και την Κάρτα Πολίτη

Σε απάντηση της υπ΄αριθμ. 1094/30.10.12 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Νεράντζης σχετικά με το ΑΜΚΑ και την Κάρτα Πολίτη σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» έχει χρηματοδοτηθεί το έργο με κωδ. ΟΠΣ 296542, τίτλο: «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» και δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος, συνολικού π/υ ένταξης 14.500 ευρώ.
Το έργο ανατέθηκε στο «ΑΘΗΝΑ Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης», με βάση τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 4/2002 (άρθρο 3) για τις διαδικασίες ανάθεσης έργων Τεχνικής Βοήθειας και στο άρθρο 38 της υπ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/ 27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως ισχύει και υλοποιήθηκε με συνολικό π/υ 14.452,50 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό:

  • των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική μορφή της κάρτας,
  • των δεδομένων που απαιτείται να αναγράφονται επάνω και εκείνων που θα εμπεριέχονται ηλεκτρονικά στην κάρτα, ώστε να ταυτοποιείται ο Πολίτης – κάτοχός της,
  • των προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν τη μοναδικότητά της,
  • των αντιμέτρων που θα αποτρέψουν την αντιγραφή ή παραποίησή της,
  • των αντιμέτρων για την αποτροπή της πλαστοπροσωπίας, και
  • των δεδομένων και των τεχνικών προδιαγραφών για να παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής στον Πολίτη.

Επιπλέον, στόχος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Δημόσια Διοίκηση.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι σήμερα μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους λειτουργίας της διοίκησης, αλλά και για την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς.
Η ψηφιακή ταυτοποίηση αποσυνδέεται από την υποχρεωτική ταυτοποίηση (δελτίο ταυτότητας). Η πολιτική του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή ταυτοποίηση, σχεδιάζεται στη βάση της προαιρετικής δυνατότητας της ψηφιακής υπογραφής για τον πολίτη, με μέσο (κάρτα ή usb) διαφορετικό από αυτό της υποχρεωτικής ταυτοποίησης.
Με άλλα λόγια, με βάση το σχεδιασμό αυτό ο πολίτης δε θα είναι υποχρεωμένος να έχει ένα δελτίο ταυτότητας το οποίο θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα, το περιεχόμενο του οποίου ο ίδιος ο πολίτης δε θα μπορεί να ελέγξει.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η προαιρετικότητα της ψηφιακής υπογραφής δεν ισχύει για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, και για τους ίδιους λόγους, το μέσο της ψηφιακής ταυτοποίησης του δημοσίου υπαλλήλου το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της υπηρεσίας, δεν θα ταυτίζεται με το μέσο ταυτοποίησης το οποίο ως πολίτης υποχρεωτικά θα κατέχει (δελτίο ταυτότητας).
Η ίδια η έκδοση των δελτίων ταυτότητος είναι ασφαλώς αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Αναφερόμαστε πάντα στο ζήτημα αυτό κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για το οποίο μέρος βέβαια υπάρχει οριζόντια συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία στα πλαίσια της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τέλος, για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των πολιτών, ξεκίνησε ήδη διαδικασία συνεργασίας και διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.