Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα: «Πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 3800/7.11.2012, Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη με θέμα: «Πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με το νόμο 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία, η Οδηγία 2003/98/ΕΚ (L 345/90/31.12.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα.
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, απέστειλε σε όλες τις διοικητικές αρχές την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.17/ οικ.13807/ 20.06.2006 ενημερωτική εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην οποία επισημαίνονταν και οι ενέργειες στις οποίες όφειλαν οι Υπηρεσίες να προβούν για την εφαρμογή του.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω νόμου «με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό αναφορικά με την περαιτέρω χρήση των εγγράφων».
Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης δεν έχει ακόμη εκδοθεί κάποια απόφαση.
Επιπλέον στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Οδηγίας 2003/98 με στόχο την επέκταση της πρόσβασης στα δημόσια δεδομένα και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της, έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αριθ.πρωτ. COM (2011) 877 σχέδιο τροποποίησης της Οδηγίας για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα.
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.17/2044/2.3.2012 έγγραφό της απέστειλε τις απόψεις της επί των προτεινόμενων ως άνω τροποποιήσεων της Οδηγίας προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (νυν Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων) για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων.
Όσον αφορά στο ν.3882/2010, «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών» (ΦΕΚ 166 Α΄), στον οποίο αναφέρεται η εν λόγω Ερώτηση, σας διευκρινίζουμε ότι η αρμοδιότητα της υλοποίησης αυτού, ανήκει στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.), και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Γεωπληροφορικής, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο οποίο και διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της εν λόγω Ερώτησης.