Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση για τις Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημόσιων Φορέων

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 4357/26.11.2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Ιωάννης Μιχελάκης με θέμα «Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαγωνισμού για τις Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημόσιων Φορέων», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που εφαρμόζει στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί και την ορθολογική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα στην κατεύθυνση του περιορισμού του εύρους του (μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων), ώστε να διοικείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα και να μην επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός με τα έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών και φορέων που δεν εξυπηρετούν πλέον το Δημόσιο συμφέρον, ενόψει και της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την υλοποίηση και του προγράμματος σταθερότητας.
Προς επίτευξη του παραπάνω στόχου:
α. η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατ’ εντολή της «Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα», ασχολήθηκε αρχικά με την κατάρτιση του νόμου 3895/2010 (ΦΕΚ 206 A΄), με τις ρυθμίσεις του οποίου έλαβεχώρα η κατάργηση και συγχώνευση φορέων και οργανισμών του δημοσίου και στη συνέχεια με νέα σειρά διατάξεων περί κατάργησης και συγχώνευσης φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίες περιελήφθησαν ως τροπολογία (άρθρα 56-65) στο νόμο 4002/2011 (Α΄ 180).
Η επιλογή των προς κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, στο πλαίσιο των ανωτέρω νόμων, έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε η αρμόδια Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία με σημείο εκκίνησης τις προτάσεις και υποδείξεις των αρμόδιων κάθε φορά Υπουργείων, αξιολόγησε, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα και αποφάσισε στις περιπτώσεις που ξεκάθαρα διαπιστώθηκε, είτε μερική επικάλυψη αρμοδιοτήτων τους με άλλους φορείς ή υπηρεσίες, είτε πλήρης αδράνεια ή μερική λειτουργία τους μη ανταποκρινόμενη στους σκοπούς της ίδρυσής τους, είτε εκπλήρωση της αποστολής τους, είτε είδος δραστηριοτήτων που δεν δικαιολογεί τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, την κατάργηση ή συγχώνευση ορισμένων, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους ή μέρους αυτών σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται ότι εξυπηρετεί και με τα σημερινά δεδομένα το δημόσιο συμφέρον.
β. δόθηκε εξουσιοδότηση, στο πλαίσιο του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011, στους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς και στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση κοινών αποφάσεων, με περιεχόμενο αυτών την κατάργηση ή συγχώνευση ή αναδιάρθρωση 11 μεγάλων φορέων του δημοσίου ή και άλλων Ν.Π.Ι.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων, προκειμένου να μειωθεί η άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή να εξορθολογιστεί το κόστος λειτουργίας τους.
γ. προβλέφθηκαν, με άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις που προωθήθηκαν αυτοτελώς από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Υπουργεία, καταργήσεις ή συγχωνεύσεις ή άλλου είδους αναδιαρθρώσεις λοιπών υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα και
δ. προωθείται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με σημείο εκκίνησης τις υποδείξεις των αρμόδιων κάθε φορά Υπουργείων, το σχέδιο νόμου για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» προς το σκοπό της οικονομικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
ε. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων της Κυβέρνησης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, συγκροτήθηκαν στα Υπουργεία Επιτροπές για την αξιολόγηση, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011, των δομών των οργανικών τους μονάδων, με στόχο την επεξεργασία συγκεκριμένων σεναρίων μεταρρύθμισης με νέα οργανογράμματα των κεντρικών και αποκεντρωμένων μονάδων τους καθώς και των εποπτευόμενων τους φορέων.
Ειδικότερα σημειώνουμε ότι το ανωτέρω πρόγραμμα αξιολόγησης των δομών οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα αποτελεί το μέσο για την επίτευξη στόχων, όπως: Ο επαναπροσδιορισμός της αποστολής και των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας και κατάργηση όσων δεν εξυπηρετούν την κοινωνία, ή επικαλύπτονται με λειτουργίες άλλων μονάδων και δομών. Η ελαχιστοποίηση του αριθμού των οργανωτικών μονάδων (οργανισμοί, γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις και τμήματα) προκειμένου να εξασφαλισθούν οικονομίες κλίμακας. Η δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης που αποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Η βελτίωση της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Η μείωση των δαπανών κάθε υπουργείου κατά 25% (εκτός των δαπανών μισθοδοσίας και των δαπανών για επενδύσεις), σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2012 – 2015.
Επιπροσθέτως η Πράξη «Υλοποίηση Δράσεων που αφορούν στη Διαδικασία Συγχωνεύσεων και Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» με κωδ. ΟΠΣ 303807 υλοποιείται από την ΚτΠ Α.Ε., βάσει της Προγραμματικής Συμφωνίας της 15/9/2010 μεταξύ της τελευταίας και του Γραφείου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
Με την 1η τροποποίηση της εν λόγω Προγραμματικής Συμφωνίας της 30.05.2011, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου (Κύριοι του Έργου) ορίστηκαν από κοινού ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Κατόπιν της 3ης τροποποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας της 25.07.2012, Κύριος του Έργου είναι πλέον το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης και με την υπ’ αριθ. 8409/02.03.2012 Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. προκηρύχθηκε ο Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το Υποέργο 3: «Διενέργεια και Τεχνική Υποστήριξη Διαδικασιών Συγχωνεύσεων/ Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου», συνολικού π/υ 11.800.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τέθηκε η Πέμπτη 3 Μαΐου 2012.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:
– βάσει του άρθρου 6 με τίτλο «Σύσταση Επιτροπών και Διαχείριση Έργου» της ανωτέρω Προγραμματικής Συμφωνίας, όπως ενδιάμεσα τροποποιήθηκε «…στις Επιτροπές Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ), …, ο Κύριος των Έργων θα συμμετέχει με δύο (2) εκπροσώπους του…»,
– σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 12033/25.04.2012 αιτήματος της ΚτΠ Α.Ε. προς τους Κυρίους του Έργου για ορισμό εκπροσώπων τους στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού, ορίστηκε εκπρόσωπος του Γραφείου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με το υπ’ αριθ. 718/25.04.2012 έγγραφο (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 12056/25.04.2012), ενώ δεν ορίστηκε αντίστοιχα εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
η ΚτΠ Α.Ε., με την υπ’ αριθ. 12278/02.05.2012 Απόφαση προχώρησε σε μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού σε χρόνο που θα καθοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης κ. Σ. Λύτρας, υπό την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος του Κυρίου του Έργου, με το υπ’ αριθ. 1918/06.06.2012 έγγραφο του προς την ΚτΠ Α.Ε. (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 14834/13.06.2012) υπέδειξε ρητά ότι: «… κάθε άλλωστε διαδικασία αξιολόγησης διαγωνισμών ή επιλογής προσωπικού, συνεργατών ή εμπειρογνωμόνων εκτιμούμε ότι πρέπει να αναβληθεί έως την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης».
Κατόπιν της ορκωμοσίας της νέας Κυβέρνησης και ανάληψης της σχετικής αρμοδιότητας επί θεμάτων συγχωνεύσεων/ καταργήσεων φορέων του Δημοσίου από το ΥΔΜΗΔ, υπεγράφη η προαναφερθείσα 3η τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας της 25.07.2012, βάσει της οποίας το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει καταστεί πλέον ο μόνος Κύριος του Έργου.
Κατόπιν της ανάληψης του σχετικού ρόλου από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ξεκίνησε άμεσα η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, προκειμένου:
– αφενός ο Κύριος του Έργου να ενημερωθεί σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την πορεία υλοποίησης της Πράξης,
– αφετέρου να καταστεί εφικτή η ευθυγράμμιση της Πράξης με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του Κυρίου του Έργου.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚτΠ Α.Ε. απηύθυνε το υπ’ αριθ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 19218/10.09.2012 αίτημα προς τον Κύριο του Έργου για ορισμό εκπροσώπων στην αρμόδια ΕΔΔΑΠ του υπό συζήτηση διαγωνισμού.
Μέχρι στιγμής, η ΚτΠ Α.Ε. δεν έχει λάβει σχετική ενημέρωση αναφορικά με τον ορισμό των εν λόγω εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου.
Εξάλλου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 42 π/υ 20.000.000 € που εκδόθηκε στις 24-9-2010 (Κωδ. Πρόσκλησης της ΕΥΔ 01_02_03_04_05_06.63.01.02β_01.01.01) χρηματοδοτείται το έργο με κωδ. ΟΠΣ 303807, τίτλο: «Υλοποίηση δράσεων που αφορά στη διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του Δημοσίου» (Απόφαση Ένταξης υπ. αριθμ. 1765/31-5-2011) και δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) συνολικού π/υ 18.618.168 €.
Σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία του έργου και τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔ, η υλοποίηση του ανά υποέργο είναι η εξής: το πρώτο υποέργο με τίτλο: «Υλοποίηση διαδικασιών Συγχωνεύσεων/Καταργήσεων» συνολικού π/υ 1.890.168 €, υλοποιείται με ίδια μέσα, σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη που εκδόθηκε από την ΕΥΔ στις 10-01-2012 το δεύτερο υποέργο με τίτλο: «Οριζόντια μελέτη σκοπιμότητας» έχει υλοποιηθεί μέσω σύμβασης συνολικού π/υ 86.100,03 € με αναδόχους τις εταιρείες PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και DELOITIE BUSINESS SOLUTIONS ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ημερομηνία ανάληψης νομικής δέσμευσης 13-3-2012 και λήξη της στις 06/07/2012) για το τρίτο υποέργο με τίτλο: «Διενέργεια και τεχνική υποστήριξη διαδικασιών συγχωνεύσεων/καταργήσεων» έχει δοθεί προέγκριση δημοπράτησης συνολικού π/υ 14.514.000 € στις 14-02-2012 τα υπόλοιπα τρία (3) υποέργα, που σχετίζονται με την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης και διαχείρισης των συγχωνεύσεων/καταργήσεων καθώς και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και δημοσιότητας συνολικού π/υ 2.006.400 €, σχετίζονται άμεσα με τα προηγούμενα υποέργα και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η υλοποίηση τους.
Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση της διαδικασίας των συγχωνεύσεων/καταργήσεων των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατέστη, κατόπιν εντολής του κ. Πρωθυπουργού, άμεσης εφαρμογής. Ήδη, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις 192 δημοσίων νομικών προσώπων, ενώ ετοιμάζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το δεύτερο, μεγαλύτερης κλίμακας, «κύμα» συγχωνεύσεων/καταργήσεων.
Στο πλαίσιο, άλλωστε, του στρατηγικού στόχου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων και ορθή εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, κρίθηκε σκόπιμο να εξειδικευθεί και να οριστικοποιηθεί, σε πρώτο στάδιο, η λίστα των φορέων αυτών, πριν την προκήρυξη οιουδήποτε σχετικού διαγωνισμού.
Αντίθετα, προτιμήθηκε η, σε πρώτη φάση, παροχή υπηρεσιών από δυνάμεις και υπηρεσίες του δημοσίου, για τις οποίες δεν απαιτήθηκε πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, σε επόμενο δε στάδιο θα αξιολογηθούν μελέτες ιδιωτικών εταιρειών, με βασικό άξονα τη χρησιμότητά τους κατά την υλοποίηση του ως άνω έργου, πολλώ μάλλον αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής εκάστης πολιτικής.

O Υφυπουργός
Μανούσος Γ. Βολουδάκης