Ενημέρωση για τον τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α. Το γενικό πλαίσιο : Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση

Στρατηγικό και διακηρυγμένο στόχο της κυβέρνησης αποτελεί η πλήρης ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, τόσο όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις όσο και την ενδοκυβερνητική συνεργασία. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και τη σφαίρα της ιδιωτικής τους ζωής.
Θα υλοποιηθεί με δύο έργα- πυλώνες : το πρώτο, αφορά τη δημιουργία νέας πλατφόρμας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις, για το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός (CRMS – Citizen Relationship Management System). Το δεύτερο, αφορά την πλατφόρμα της ενδοκυβερνητικής συνεργασίας (σύστημα G – G) και προκηρύσσεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για πλήρεις πλατφόρμες με μεγάλους χρόνους υλοποίησης. Τελική παράδοση των έργων εκτιμάται στο πρώτο εξάμηνο του 2015.
Στον τομέα της ενδοκυβερνητικής συνεργασίας, προκηρύσσεται εντός των επομένων ημερών και μεγάλο τμήμα του έργου της δημιουργίας συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου (ERP) προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ.
Καθώς η ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του κράτους είναι πιεστική, δεν υπάρχει η δυνατότητα αναμονής ως την τελική παράδοση των σχεδιασθέντων έργων. Για το λόγο αυτό ήδη υλοποιείται διαρκής εμπλουτισμός των ήδη διαθέσιμων ψηφιακών δυνατοτήτων (βλ. επόμενη παράγραφο). Παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που υλοποιούνται άμεσα (είτε προς τον πολίτη, είτε μεταξύ υπηρεσιών) να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν απρόσκοπτα στις νέες πλατφόρμες, όταν αυτές παραδοθούν.

Το επιτελικό όργανο το οποίο έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής είναι η Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μανούσος Βολουδάκης, Υφυπουργός ΔΜΗΔ, Γιώργος Μέργος, Γενικός Γραμματέας ΥΠΟΙΚ, Δημήτρης Πτωχός, Προιστάμενος Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού Πρωθυπουργού).
Βασική υποδομή που θα υποστηρίξει το στρατηγικό σχεδιασμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί το έργο τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης όλων των φορέων του Δημοσίου (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ), συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο ύψους 170 εκ. ευρώ, το οποίο μαζί με τις εκτιμώμενες παρεχόμενες υπηρεσίες της πρώτης τριετίας του θα φτάσει τα 630 εκατομμύρια ευρώ, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση δημόσιας δαπάνης περίπου 150 εκ. / έτος. Έχει συγκροτηθεί και συνεδριάζει τακτικά η διακομματική επιτροπή που προβλέπεται από το νόμο, ώστε να προκηρυχθούν το συντομότερο οι διαγωνισμοί και να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ.

Β. Δράσεις άμεσης υλοποίησης: Απλούστευση διαδικασιών στην πράξη.

1. Ψηφιακή υπογραφή σε όλα τα Υπουργεία
Η ψηφιακή υπογραφή και αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων θα έχει εφαρμοσθεί στις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων ως τον Ιούνιο του 2013. Ήδη ισχύει (από το Σεπτέμβριο) στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα ισχύει ως το τέλος του μήνα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ ακολουθούν πολύ σύντομα τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Υγείας, Δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ψηφιακή υπογραφή για τους βασικούς χρήστες όλων των Υπουργείων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των βασικών χρηστών θα έχει ολοκληρωθεί για όλα τα Υπουργεία ως το τέλος Μαρτίου.

2. Ηλεκτρονική ενημέρωση ληξιαρχείων – ασφαλιστικών ταμείων
Διασυνδέθηκαν από 1/1/13 τα ληξιαρχεία με τα μητρώα των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν επιβαρύνονται ούτε με κόστος, ούτε με γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ενημερώσουν για ληξιαρχικές μεταβολές, ενώ παράλληλα το κράτος μπορεί να ελέγξει ενδεχόμενες παρανομίες σχετικά με την καταβολή συντάξεων κλπ. (Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.ΚΑ. και την Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

3. Αυτόματη αδειοδότηση επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών
Υλοποιείται στην πράξη μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «Ερμής» (www.ermis.gov.gr), η δυνατότητα που ήδη η νομοθεσία προβλέπει, να παρέχεται αυτοδίκαια έγκριση για την έναρξη επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών μετά την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας από την υποβολή ηλεκτρονικά της σχετικής αιτήσεως και των δικαιολογητικών. Με απλά λόγια: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, μαζί με τα δικαιολογητικά, και αν ο αρμόδιος κατά περίπτωση φορέας δεν την απορρίψει εντός ορισμένης προθεσμίας, τότε η άδεια έχει παρασχεθεί σιωπηρά, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται νόμιμα. Καταργούνται με αυτό τον τρόπο οι χρονοβόρες διαδικασίες αναμονής και αβεβαιότητας σχετικά με την έγκριση αδειών. Μόνη προϋπόθεση να έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά και την αίτηση με απλή ηλεκτρονική υπογραφή, για την οποία θα χρειαστεί μια επίσκεψη σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, για την φυσική του ταυτοποίηση (σήμερα θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος στις αρμόδιες υπηρεσίες). Ενώ η δυνατότητα αυτή παρέχεται ήδη, παράλληλα επιδιώκεται η περαιτέρω απλούστευση με δυο τρόπους: Πρώτον, ελέγχονται σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ώστε να ψηφιοποιηθούν ή να καταργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Δεύτερον, ήδη σχεδιάζεται αναβάθμιση της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης προκειμένου να γίνει περισσότερο φιλική στο χρήστη, ειδικά σχετικά με τη διαδικασία της αδειοδότησης.

4. Ψηφιοποίηση ορισμένων από τις πλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες :
Αδειοδότηση επενδύσεων, παροχή προνοιακών επιδομάτων.
Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις εργασίας, σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας και υπηρεσιακών παραγόντων, με τα συναρμόδια Υπουργεία, την ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, με σκοπό την ψηφιοποίηση ορισμένων από τις πιο περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ως τέτοιες επελέγησαν οι αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εν μέρει συνδεόμενες με τα αναφερθέντα στο 3 ανωτέρω), οι αδειοδοτήσεις βιοτεχνικών και βιομηχανικών επενδύσεων, και η παροχή προνοιακών επιδομάτων.
Βασική αρχή, παράλληλα με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας. Έχει ξεκινήσει ήδη συνεργασία επ’ αυτού με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Υγείας, Περιβάλλοντος.

5. Ηλεκτρονικές Πληρωμές
Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, υλοποιείται η δυνατότητα αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών προς το δημόσιο. Εντός του Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών , ηλεκτρονικά τα παράβολα γάμου, ΚΤΕΟ, έκδοσης διαβατηρίων/ταυτότητας, και ακολουθούν ορισμένα από τα σχετικά με την έναρξη επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, πέραν των ήδη δυνατών πληρωμών φόρων, τελών κυκλοφορίας κλπ, δίνεται προτεραιότητα στην ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων για τις αδειοδοτικές διαδικασίες που περιγράφηκαν στα σημεία 3 και 4 ανωτέρω , με αυτόματη ενημέρωση των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών, ώστε να υλοποιείται πλήρως ψηφιακά η κάθε διαδικασία. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στα παράβολα που έχουν μεγάλη ζήτηση από τους πολίτες.

6. Θεσμικές ρυθμίσεις απαραίτητες για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω:
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη χρονοσήμανση / βεβαίωση λήψης ηλεκτρονικού εγγράφου, η οποία εκδίδεται άμεσα. Η Υπουργική Απόφαση αυτή είναι απαραίτητη μεταξύ των άλλων για τον νόμιμο καθορισμό των προθεσμιών που προβλέπονται για την αυτόματη αδειοδότηση έναρξης επαγγέλματος μέσω του «ΕΡΜΗ». Τις επόμενες ημέρες, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για όλα τα σχετικά με διακίνηση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών αρχείων στο δημόσιο.

Υποστηρικτικό υλικό

– Παρουσίαση CRMS σχετικό link εδώ & εδώ
– Παρουσίαση ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχετικό link εδώ
– Δημόσια Διαβούλευση πλατφόρμας ενδοκυβερνητικής συνεργασίας: σχετικό link εδώ