Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα το σύστημα Διαύγεια

Σε απάντηση της υπ.αριθ.5328/19-12-2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Αυγενάκης σχετικά με τεχνικά προβλήματα του συστήματος «Διαύγεια» και διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σας ενημερώνουμε ως εξής:
Με τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης πράξεων και αποφάσεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο με κύριο στόχο να επιτευχθεί η μέγιστη, κατά το δυνατόν, δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης μέσω της ευρείας δημοσιότητας και της δυνατότητας πρόσβασης στην πληροφορία που προοδευτικά θα συντελέσει σε αλλαγή κουλτούρας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο υπερβολικά αυξημένος όγκος δεδομένων και χρηστών που έχει συγκεντρωθεί, καθώς και ο αυξημένος φόρτος χρήσης και επισκεψιμότητας προκαλεί κάποιες φορές καθυστερήσεις στην εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες όπου παρατηρείται ο μεγαλύτερος φόρτος χρήσης των εφαρμογών αναρτήσεων και επισκόπησης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων. Σε κάθε περίπτωση αυτά αντιμετωπίζονται με παρεμβάσεις στα συστήματα, ενώ έχουν γίνει πρόσφατα αναβαθμίσεις στις υποδομές φιλοξενίας των εφαρμογών για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Προγράμματος. Σημειώνουμε ότι οι προσωρινές δυσλειτουργίες παρουσιάζονται στην εφαρμογή αναζήτησης των αναρτημένων πράξεων και όχι στην εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι φορείς για να εκτελέσουν την ενέργεια της ανάρτησης. Οι ενταγμένοι φορείς αναρτούν τις πράξεις που εκδίδουν, με βάση το πεδίο εφαρμογής του Ν.3861/2010, με χρήση της εφαρμογής αναρτήσεων του Προγράμματος και στις πράξεις αυτές αποδίδεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης, η λήψη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση αυτών.

Στόχο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί όχι μόνο η υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του υφιστάμενου Προγράμματος Δι@ύγεια, αλλά κυρίως η αναδιαμόρφωση της δομής και η συνολική αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργικότητάς του, με γνώμονα την ανάγκη δημιουργίας δυνατότητας εύκολης πρόσβασης και αναζήτησης στοιχείων και δεδομένων από τον εκάστοτε χρήστη με συλλογικά ή ατομικά θεματικά και όχι μόνο κριτήρια.
Στο παραπάνω πλαίσιο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία, της οποίας πηγή χρηματοδότησης αποτελεί το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση έργου με αντικείμενο την αναβάθμιση της ως άνω εφαρμογής, αναμένεται δε να ολοκληρωθεί άμεσα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

O Υφυπουργός

Μανούσος Βολουδάκης