Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Αναφορά με θέμα «Τη συγχώνευση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας»

Σε απάντηση των υπ΄αριθμ. 2590/5.2.13 και 2592/5.2.13 και 2595/5.2.13, ομοίων Αναφορών, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Kοντογεώργος Κώστας με θέμα «Τη συγχώνευση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και την ένταξή του σε νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σας διευκρινίζουμε τα ακόλου θα:

Στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του κράτους η Κυβέρνηση μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που προωθεί στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί και την αναδιάρθρωση των φορέων του δημόσιου τομέα με κατεύθυνση τον περιορισμό τους μέσω καταργήσεων και ιδίως συγχωνεύσεων των ομοειδών, πάντα με τη συνεργασία των εποπτευόντων Υπουργείων.

Προς επίτευξη του παραπάνω στόχου η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοκητικής Μεταρρύθμισης, με σημείο εκκίνησης τις υποδείξεις των αρμόδιων κάθε φορά Υπουργείων, προώθησε το ν. 4109/2013, στις ρυθμίσεις του οποίου (άρθ. 9 παρ. 3 εδάφ. η΄), μεταξύ άλλων, προβλέπεται, κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η συγχώνευση των υφιστάμενων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ) και η παροχή των υπηρεσιών τους εφεξής από αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες, επιπέδου διεύθυνσης, που λειτουργούν σε συνιστώμενο στην οικεία περιφέρεια νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Αρμόδιο, πάντως, να σας απαντήσει επί των ειδικότερων ζητημάτων που τίθενται στη ανωτέρω Aναφορά είναι το εποπτεύον τις Μ.Κ.Φ. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το οποίο είναι συναποδέκτης της εν λόγω Αναφοράς.