Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα «Για τα Πανεπιστημιακά δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη – Βραστών Χαλκιδικής»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 6788/06.02.2013 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή oι ανωτέρω βουλευτές με θέμα «Για τα Πανεπιστημιακά δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη – Βραστών Χαλκιδικής», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που εφαρμόζει στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί και την ορθολογική αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα στην κατεύθυνση του περιορισµού του εύρους του (μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων), ώστε να διοικείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με σχετικές επιστολές του προς τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το αρ. πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.20/505/7-1-2013 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, διατύπωσε αίτημα για αποστολή από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους στοιχείων για συγκεκριμένους φορείς που εποπτεύουν.

Σχετικά διευκρινίζεται ότι η συγκέντρωση των στοιχείων αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης άποψης για τη λειτουργία των φορέων με σκοπό την βελτιστοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο για την αναδιοργάνωση τους, η δε οριστική επιλογή των προς κατάργηση ή συγχώνευση φορέων θα αφορά π.χ. περιπτώσεις που ξεκάθαρα θα διαπιστωθεί είτε μερική επικάλυψη αρμοδιοτήτων τους µε άλλους φορείς ή υπηρεσίες, είτε πλήρης αδράνεια ή μερική λειτουργία τους μη ανταποκρινόμενη στους σκοπούς της ίδρυσής τους, είτε εκπλήρωση της αποστολής τους, είτε είδος δραστηριοτήτων που δεν δικαιολογεί τη νοµική μορφή µε την οποία λειτουργούν κ.ά.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρόταση που διατυπώθηκε για την ένταξη του Ταμείου Διοίκησης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών σε Εταιρεία Διαχείρισης Οικονομικών του ΑΠΘ αποτελεί μια βάση για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία. Μετά δε τη συγκέντρωση των αιτηθέντων στοιχείων σε συνεργασία με το καθ΄ ύλην αρμόδιο υπουργείο και με βάση τις προτάσεις και υποδείξεις αυτού , θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις περί της δυνατότητας υλοποίησης της ανωτέρω πρότασης.