Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα «Το ζήτημα ενιαίας διαχείρισης του νερού και η φημολογούμενη κατάργηση των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 7333/18.2.2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης με θέμα: «Το ζήτημα ενιαίας διαχείρισης του νερού και η φημολογούμενη κατάργηση των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ» , σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η Κυβέρνηση, μεταξύ των άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που εφαρμόζει στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί και την ορθολογική αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα στην κατεύθυνση του περιορισµού του εύρους του (μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων), ώστε να διοικείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα και να µην επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός µε τα έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών και φορέων που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετούν πλέον το δηµόσιο συμφέρον, ενόψει και της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται σε συνδυασµό µε την υλοποίηση και του προγράμματος σταθερότητας.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω μεταρρυθμιστικής δράσης το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με σχετικές επιστολές του προς τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία διατύπωσε αίτημα για αποστολή από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους στοιχείων για συγκεκριμένους φορείς που εποπτεύουν.

Στο πλαίσιο αυτό απεστάλη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η αρ. πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.20/541/8-1-2013 επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αντικείμενο την αποστολή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του στοιχείων για εποπτευόμενους από αυτό φορείς, μεταξύ των οποίων και οι ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.

Η συγκέντρωση των στοιχείων αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης άποψης για τη λειτουργία των φορέων με σκοπό την βελτιστοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο για την αναδιοργάνωσή τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις που διατυπώθηκαν για συγχώνευση ή κατάργηση των υπό εξέταση φορέων αποτελούν μια βάση για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία. Μετά δε τη συγκέντρωση των αιτηθέντων στοιχείων σε συνεργασία με τα καθ΄ ύλην αρμόδια υπουργεία και με βάση τις προτάσεις και υποδείξεις αυτών, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις περί της δυνατότητας κατάργησης ή συγχώνευσης συγκεκριμένων εποπτευόμενων φορέων τους.