Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα «Απαράδεκτη η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στις ουρές του ΙΚΑ στην εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 8580/15.3.2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή βουλευτής κ. Ιωάννης Μιχελάκης με θέμα: «Απαράδεκτη η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στις ουρές του ΙΚΑ στην εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δρομολογεί έργα και δράσεις για την παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, στα πλαίσια των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων του. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1) Την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών στις εσωτερικές διαδικασίες του κάθε Υπουργείου, την επικοινωνία μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου. Στην χρήση ψηφιακών υπογραφών έχουν ήδη εκπαιδευτεί, μέσω δράσεων του ΕΚΔΔΑ, περίπου 6.500 στελέχη φορέων του Δημοσίου με στόχο την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στα Υπουργεία μέχρι τέλος Ιουνίου 2013. Σημειώνεται ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ψηφιακή υπογραφή και αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2012.
2) Το έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις», με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης, στην υπηρεσία του πολίτη, μέσω ενός ενιαίου συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών (CRMS). Ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου έχει ήδη προκηρυχθεί.
3) Το έργο «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Τώρα» με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων και των Υπηρεσιών του δημοσίου και σκοπό την ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών για την πλήρη κατάργηση διακίνησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από πολίτες και επιχειρήσεις. Ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου έχει ήδη προκηρυχθεί και έχουν ήδη υποβληθεί οι προσφορές.
4) Την προετοιμασία και έκδοση σχετικών κανονιστικών πράξεων, όπως η Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 401/Β’/22-02-2013) για τη χρονοσήμανση των ηλεκτρονικών εγγράφων (η οποία επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο προθεσμιών) , το Π.Δ. για την ψηφιοποίηση εγγράφων αρχείων, αλλά και την προετοιμασία της αναθεώρησης του Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για άμεση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεών του.
5) Την ένταξη στην εθνική διαδικτυακή πύλη «Ερμής» (www.ermis.gov.gr) της διαδικασίας αυτόματης διαδικτυακής αδειοδότησης για 272 επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί ήδη.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία προεδρεύει ο αρμόδιος Υφυπουργός, χαράσσει και αναπτύσσει την ψηφιακή στρατηγική, καθώς και τις επιμέρους δράσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο και διασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την παρέμβαση της Επιτροπής για την ηλεκτρονική διασύνδεση των μητρώων Δήμων και Ασφαλιστικών Ταμείων, η οποία αποτελεί γεγονός από την πρώτη του έτους 2013 και η οποία επέτρεψε τον αυτόματο έλεγχο παρανόμων συντάξεων, χωρίς κόστος ή γραφειοκρατική επιβάρυνση για τον πολίτη.
Για το ζήτημα της θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, και γενικότερα της αντικατάστασης των πράξεων αυτών από ηλεκτρονικές διαδικασίες, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

O Υφυπουργός

Μανούσος Βολουδάκης