Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα «Ζάππειο Μέγαρο – Βαρβάκειο Ίδρυμα»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 8598/19.3.2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ.Σ.Α.Γεωργιάδης με θέμα «Ζάππειο Μέγαρο – Βαρβάκειο Ίδρυμα», σας ενημερώνουμε ως εξής

Η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που εφαρμόζει στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί και την ορθολογική αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα στην κατεύθυνση του περιορισµού του εύρους του (μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων).

Για την υλοποίηση της ανωτέρω μεταρρυθμιστικής δράσης το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με σχετικές επιστολές του προς τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία διατύπωσε αίτημα για αποστολή από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους στοιχείων για συγκεκριμένους φορείς που εποπτεύουν.

Στο πλαίσιο αυτό απεστάλη από την υπηρεσία μας και η αρ. πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.20/510/7-1-2013 επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών με αντικείμενο την διαβίβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του στοιχείων για εποπτευόμενους από αυτό φορείς, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.

Σχετικά διευκρινίζεται, ότι, μετά τη συγκέντρωση των αιτηθέντων στοιχείων, ακολουθεί περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση αυτών, ούτως ώστε σε συνεργασία με τα καθ΄ ύλην αρμόδια υπουργεία και με βάση τις προτάσεις και υποδείξεις αυτών να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις περί της δυνατότητας κατάργησης ή συγχώνευσης συγκεκριμένων εποπτευόμενων φορέων τους.

Ως εκ τούτου, κατόπιν μελέτης των αποσταλέντων, για το εν λόγω νομικό πρόσωπο στοιχείων, σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. Δ1Α 1012645 ΕΞ 2013/22-1-2013 επιστολή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών όπου αναλύονται οι υφιστάμενοι νομικοί περιορισμοί στο ενδεχόμενο κατάργησής του, αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθεί η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων στις προωθούμενες δράσεις κατάργησης φορέων και οργανισμών του δημοσίου.

O Υφυπουργός

Μανούσος Βολουδάκης