Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), διοργανώνουν ημερίδα συνεργασίας στελεχών πληροφορικής του δημοσίου τομέα («Καινοτόμο Εργαστήρι») με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Στην ημερίδα θα συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες / αξιωματούχοι χωρών μελών της Ε.Ε., σε συνεργασία με την Task Force. Αντικείμενο του Καινοτόμου Εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, καθώς και η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

Το Καινοτόμο Εργαστήρι είναι δομημένο πάνω σε τρεις (3) θεματικές:

1. Ανάπτυξη και υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων επικεντρωμένων στις ανάγκες του πολίτη
2. Δημιουργία υποδομών και περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάπτυξη τεχνολογικά πρωτοπόρας, καινοτόμας και ανταγωνιστικής οικονομίας
3. Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης

Επιμέρους ζητήματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν:

  1. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  2. Την προώθηση της ψηφιακής υπογραφής και την μετατροπή διαδικασιών σε ψηφιακές
  3. Την αρχή «Only once principle» (άπαξ και μόνο υποβολή στοιχείων προς το δημόσιο), θέματα διασύνδεσης μητρώων, «αυθεντικοποίησης» (e-authentication) και τον Κυβερνητικό στόχο «ο Πολίτης στο Επίκεντρο»
  4. Ζητήματα συνεργασίας και συντονισμού έργων σχετικά με δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Όλες οι παρουσιάσεις και τα σχόλια θα καταγραφούν και θα συνταχθεί έκθεση με τα συμπεράσματα του εργαστηρίου η οποία θα υποβληθεί στην Συντονιστική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στις εργασίες θα συμμετέχουν ταυτόχρονα στελέχη από τους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της χώρας, με τηλεδιάσκεψη. Οι εργασίες θα μεταδίδονται διαδικτυακά ζωντανά από την διεύθυνση: http://www.ekdd.gr/ekdda/stream/live.php

Το Καινοτόμο Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (Πειραιώς 211, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ισογείου) στις 22 Μαΐου 2013 και ώρες από 9:00-16:30.