Τροπολογία – Παρέμβαση για το πόθεν έσχες Βουλευτών

Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης κατέθεσε σήμερα τροπολογία στο συζητούμενο στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία προβλέπεται ή άμεση δημοσιοποίηση των μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των εν ενεργεία βουλευτών, σωρευτικά κατά το σύνολο του διαστήματος στο οποίο κατείχαν δημόσιο αξίωμα. Με την τροπολογία, γίνεται δυνατή η εύκολη σύγκριση της σημερινής περιουσιακής κατάστασης του εν ενεργεία βουλευτή, με την περιουσιακή του κατάσταση πριν αναλάβει οποιοδήποτε αξίωμα.

Αφορμή για την κατάθεση της τροπολογίας, απετέλεσε η διαπιστωμένη καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των αναδρομικών ελέγχων πόθεν έσχες από το 1974 και μετά. Όπως επεσήμανε κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή ο Μ.Βολουδάκης, η καθυστέρηση μπορεί να είναι εύλογη, καθώς αφορά έλεγχο μεγάλου διαστήματος και πάρα πολλών προσώπων, όμως δεν μπορεί κατά το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου να πλανάται στην κοινωνία ένα πνεύμα καχυποψίας απέναντι στον πολιτικό κόσμο συνολικά. «Οι εχθροί της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού, δείχνουν τα παραδείγματα διαφθοράς και λένε «Όλοι ίδιοι είναι». Δεν είμαστε όλοι ίδιοι όμως, και οφείλουμε να το αποδείξουμε, και για την προσωπική τιμή και υπόληψή μας ο καθένας, αλλά και για να σταθεί στα πόδια του ο Κοινοβουλευτισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χανιώτης Βουλευτής της Ν.Δ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η κατατεθείσα τροπολογία του Μ. Βολουδάκη, εφ’ όσον γίνει δεκτή, επιφέρει τρεις βασικές προσθήκες στο θεσμικό πλαίσιο περί πόθεν έσχες:

Πρώτον, δίνει προτεραιότητα στο πόθεν έσχες των εν ενεργεία βουλευτών, με σκοπό να ξεπερασθούν οι καθυστερήσεις που δημιουργούν οι ανάγκες του ελέγχου του μεγάλου πλήθους προσώπων που κατείχαν οποιοδήποτε αξίωμα από το 1974 και εξής.

Δεύτερον, καθιερώνει ένα απλό υπόδειγμα δημοσιοποίησης του πόθεν έσχες, που επικεντρώνεται στις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης, χωρίς να προκαλεί σύγχυση με την παράθεση πληθώρας στοιχείων, τα οποία δεν αφορούν στην πραγματικότητα το «πόθεν» της περιουσιακής κατάστασης. Ο πίνακας μεταβολών μάλιστα θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο, ώστε να είναι διαθέσιμη στον πολίτη κάθε στιγμή η πληροφορία της σωρευτικής μεταβολής της περιουσίας του βουλευτή.

Τρίτον, για να ξεπερασθούν οι καθυστερήσεις, επιβάλλει την άμεση, εντός τριμήνου από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της τροπολογίας, δημοσιοποίηση του πίνακα για κάθε ένα βουλευτή στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, έστω και χωρίς την ολοκλήρωση του υπηρεσιακού ελέγχου. Προβλέπεται παράλληλα ότι αν στο δημοσιευμένο πίνακα διαπιστωθούν ανακρίβειες μετά τη δημοσίευση, κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με την κατατεθείσα τροπολογία του Μ.Βολουδάκη δεν καταργείται καμμιά από τις υποχρεώσεις που ήδη έχουν οι βουλευτές, ούτε δημιουργείται οποιοδήποτε πρόσκομμα στην ολοκλήρωση του αναδρομικού ελέγχου των πόθεν έσχες.

Καταλήγοντας την τοποθέτησή του ο Μ.Βολουδάκης, δήλωσε ότι ανεξαρτήτως του αν γίνει δεκτή σήμερα η τροπολογία του, ο ίδιος θα δημοσιεύσει εντός της ερχόμενης εβδομάδας στην προσωπική του ιστοσελίδα το σχετικό πίνακα μεταβολών.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας και υπόδειγμα του πίνακα μεταβολών περιουσιακής κατάστασης.

 

Tροπολογία στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»

Αιτιολογική Έκθεση

Δεδομένου αφ΄ενός του μακρού χρόνου που απαιτείται για τον ενδελεχή αναδρομικό έλεγχο των πόθεν έσχες όλων όσων κατείχαν δημόσια αξιώματα από το 1974 και μετά που έχει ήδη νομοθετηθεί, και αφ’ετέρου της ανάγκης για αυξημένη διαφάνεια στο δημόσιο βίο το ταχύτερο δυνατόν, καθίσταται αναγκαία η άμεση θεσμοθέτηση ενός συστήματος δημοσιοποίησης των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης όσων σήμερα είναι βουλευτές, των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων τους. Βασική αδυναμία του ως σήμερα εφαρμοζόμενου συστήματος ελέγχου πόθεν έσχες, είναι ότι δεν επιτρέπει στους πολίτες να κρίνουν τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών προσώπων. Ένας απλός και εύληπτος πίνακας της μορφής που επισυνάπτεται στο παράρτημα, μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη. Καθώς ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες απαιτεί πολύ χρόνο, η έμφαση του νέου συστήματος θα πρέπει να είναι στην άμεση δημοσιοποίηση του σχετικού πίνακα, σε ειδική θέση στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Η ουσία της ρύθμισης αφορά στην ανάδειξη των όποιων μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση του υποκειμένου σε έλεγχο καθ’όλο το διάστημα που κατείχε δημόσιο αξίωμα. Η προτεινόμενη ρύθμιση, δεν καταργεί καμμιά από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις των βουλευτών, αλλά τις συμπληρώνει.

Τροπολογία

Οι εν ενεργεία Βουλευτές οφείλουν εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσης διατάξεως, και στο εξής με τη συμπλήρωση ενός έτους από την πρώτη υποβολή, να υποβάλλουν συμπληρωμένο το υπόδειγμα πίνακα περιουσιακών μεταβολών του παραρτήματος στην Υπηρεσία Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Βουλής, για άμεση δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Οι περιουσιακές μεταβολές που περιληπτικά απεικονίζονται στον πίνακα, πρέπει να προκύπτουν από τη σύγκριση της πρώτης δήλωσης πόθεν έσχες που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα υπέβαλλε ο βουλευτής, με την πιο πρόσφατη που υποβάλλεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πίνακες υπόκεινται σε έλεγχο από τα όργανα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία περί πόθεν έσχες. Ενδεχόμενες ανακρίβειες στη συμπλήρωση του πίνακα τιμωρούνται με τις ποινές που αντίστοιχα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία περί πόθεν έσχες.

Ο Προτείνων Βουλευτής
Μανούσος Γ. Βολουδάκης
(ΝΔ, Χανίων)
Παράρτημα Τροπολογίας

Υπόδειγμα πίνακα περιουσιακών μεταβολών βουλευτών, συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους

Εξεταζόμενη περίοδος : (διάστημα μεταξύ πρώτης και πιο πρόσφατης υποβολής δηλώσεως πόθεν έσχες)

1. Ακίνητα

α. Αγορές
(περιγραφή ακινήτου, ημερομηνία, αξία συμβολαίου)

β. Πωλήσεις
(περιγραφή ακινήτου, ημερομηνία, αξία συμβολαίου)

γ. Κληρονομιές
(περιγραφή ακινήτου, ημερομηνία, αξία)

2. Μετοχές / Ομόλογα

α. Αγορές
(σύνολο αγορών περιόδου, αξίες σύμφωνα με την ημερομηνία αγοράς)

β. Πωλήσεις
(σύνολο πωλήσεων περιόδου, αξίες σύμφωνα με την ημερομηνία πώλησης)

γ. Κληρονομιές
(σύνολο κληρονομιών περιόδου, αξίες σύμφωνα με την ημερομηνία κληρονομιάς)

3. Καταθέσεις

(Διαφορά από σύνολο καταθέσεων πρώτης υποβολής ως το σύνολο της πιο πρόσφατης υποβολής)

4. Αυτοκίνητα

(Μάρκα/κυβισμός)

5. Λοιπά στοιχεία