Ερώτηση για το λιμένα Κολυμπαρίου

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα : Χρηματοδότηση Αλιευτικού Καταφυγίου Κολυμπαρίου από το Σ.Ε.Σ. (2014-2020)

Το Αλιευτικό Καταφύγιο Κολυμπαρίου διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στον κλάδο της αλιείας του Νομού Χανίων, καθώς αποτελεί το μοναδικό λιμάνι στον κόλπο των Χανίων που μπορεί να εξυπηρετήσει την αλιευτική κίνηση των επαγγελματικών σκαφών της ευρύτερης περιοχής. Το λιμάνι Κολυμπαρίου το 2010 προστέθηκε στους καθορισμένους λιμένες εκφόρτωσης αλιευμάτων του Καν (ΕΕ) 1967/2006 με κωδικό Κολυμπάρι KOL.

Πρόσφατα κατατέθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Κολυμπαρίου και προστασία της παρακείμενης ακτής», και απομένει η τελική έγκριση της Μ.Π.Ε. από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. Η μελέτη του λιμένα βρίσκεται δηλαδή σε προχωρημένο στάδιο και θεωρείται ώριμη ώστε να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για ένταξη του έργου στο Σ.Ε.Σ.

Το έργο αυτό, πέραν της σημασίας του για τον κλάδο της αλιείας, συμπεριλαμβάνει κατασκευή κυματοθραυστών οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την προστασία της ακτής από τη διάβρωση, η οποία έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στις ακτές του κόλπου των Χανίων.

Είναι προφανές ότι στις σημερινές συνθήκες, το έργο αυτό προϋπολογισμού 7,000,000 ευρώ μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσω των κονδυλίων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως αυτά σχεδιάζονται στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία» του Υπουργείου σας.

Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται ο Υπουργός:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σχετικά με την ένταξη στο Σ.Ε.Σ. έργων αναβάθμισης αλιευτικών καταφυγίων, και ειδικότερα του έργου «Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Κολυμπαρίου και προστασία της παρακείμενης ακτής»;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανούσος Γ. Βολουδάκης