Τροπολογία για επενδύσεις Α.Π.Ε. από Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

Τροπολογία Βολουδάκη για επενδύσεις Α.Π.Ε. από τον Ο.Α.Κ., με στόχο μείωση του κόστους της άρδευσης.

Ο βουλευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης κατέθεσε τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που εισήχθη σήμερα για συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η τροπολογία αφορά τα επενδυτικά σχέδια δημοσίων φορέων με αρμοδιότητα στην άρδευση, για δημιουργία μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας, με σκοπό τη μείωση του κόστους της άρδευσης για τους αγρότες.

Με νόμο του Οκτωβρίου του 2014,  θεσμοθετήθηκε ότι τέτοια σχέδια των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά προτεραιότητα. Δεδομένου ότι στην Κρήτη δεν υπάρχει Γ.Ο.Ε.Β., το πλεονέκτημα αυτό για σχετικές μελλοντικές επενδύσεις πρέπει να δοθεί στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Ο σκοπός τέτοιων επενδυτικών σχεδίων και της νομοθετικής ρύθμισης, είναι να μειωθεί το κόστος του νερού για τους αγρότες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού κόστους της άρδευσης, είναι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τροπολογία

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4296/2014 προβλέπεται η κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης, και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β).

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, δίνει στους Γ.Ο.Ε.Β τη δυνατότητα να προβούν σε επενδύσεις στις Α.Π.Ε., οι οποίες μάλιστα συχνά είναι συμπληρωματικές της κύριας αρδευτικής δραστηριότητάς τους. (Όπως μικρά υδροηλεκτρικά και υβριδικές μονάδες). Οι επενδύσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την οικονομική ευρωστία των Γ.Ο.Ε.Β., αλλά και για τους αγρότες: οι επενδύσεις αυτές μπορούν να μειώσουν το κόστος του νερού, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού κόστους της άρδευσης είναι η ηλεκτρική ενέργεια.

Στην Κρήτη, δεν υπάρχει Γ.Ο.Ε.Β. Το ρόλο του Γ.Ο.Ε.Β. ουσιαστικά ασκεί ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ο οποίος λειτουργεί και ως προμηθευτής των Τ.Ο.Ε.Β., αλλά σε πολλές περιπτώσεις και ως απευθείας πάροχος νερού στους αγρότες. Θα πρέπει λοιπόν η δυνατότητα που η πολιτεία πρόσφατα έδωσε στους Γ.Ο.Ε.Β. με το άρθρο 8 του ν.4296/2014, να δοθεί και στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης.

Τροπολογία

  1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.4296/2014, προστίθεται περίπτωση δ ως εξής :

α) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, εφ’ όσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών άρδευσης που ο Οργανισμός παρέχει.

  1. Στην περίπτωση δ της παράγραφου 2  του άρθρου 8 του ν.4296/2014, προστίθεται υποπερίπτωση εε ως εξής:

εε) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη  του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης,  εφ’ όσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών άρδευσης που ο Οργανισμός παρέχει.

Ο προτείνων Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης